Завършване на проекта “През Интелигентност към Вдъхновение”

Проектът “През Интелигентност към Вдъхновение” е към своя край, но същевременно краят му представлява ново начало за всеки един от участниците в него. Младежкият обмен, имащ за цел да допринесе за личностно и професионално развитие и усъвършенстване на личните силни страни и таланти на участниците в него, приключва с началото на един все по-засилващ се процес на разгръщане на личния потенциал и сбъдване на съкровените мечти.

Младежкият обмен предостави среда на младежите, в която те имаха възможността да учат и придобиват нови компетенции. Процесът на учене се състои от три последователни стъпки, които бяха изпълнени в голяма степен по отношение на цялата група: създаване на нагласи, развитие на знания и изграждане на умения. В тези стъпки се включват специфични резултати, до които успешното изпълнение на проекта достигна, чиито водещи направления са:

– Модел за Множествена интелигентност

– Стилове на учене

– Вземане на решение

– Поставяне на цели

– Саморефлексия и самооценка

– Презентиране пред аудитория

– Сътрудничество и успешна работа в екип

– Ефективна и успешна комуникация

– Творчество

– Компетентност за работа в междукултурна среда и междукултурно разбирателство и диалог

– Позитивно отношение към самоанализ и себеизразяване

– Солидарност/толерантност към различни култури и ценности

– Подкрепа на съвместната работа за постигане на обща цел

 

От тук нататък проектът продължава с допълнителни последващи деийности и насоки, които включват:

  • иницииране на допълнителни проучвания и проекти за създаване на инструменти и материали, базирани на теорията на Множествената интелигентност и нейното място в младежката работа;
  • Насърчаване разпространението на резултатите от проекта сред широк кръг от младежки работници и хора, работещи в сферата на образованието;
  • Разпространение на всички инструменти, материали и продукти, използвани и създадени, като резултат от проекта;

Вижте повече за случилото се по време на обмена:

  1. Галерия със снимки във Фейсбул – последвай този линк
  2. Видео заснето от участниците в обмена – последвай този линк
  3. Официално видео за проекта – последвай този линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *